Poskytujeme právní služby v oblasti soukromého i veřejného práva, zejména pak:

  OBČANSKÉ PRÁVO, VČETNĚ PRÁVA RODINNÉHO:

 • vypracování smluv o převodu nemovitostí (kupní, darovací, směnné) včetně zajištění podkladů a znaleckých posudků
 • vypracování nájemní a podnájemní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o budoucí smlouvě a další
 • vypořádání společného jmění manželů
 • sepis návrhů a dohod a návrhů a zastupování ve věcech rozvodu i opatrovnických věcech svěření dětí do péče, výživného pro nezletilé a zletilé děti, apod.)
 • náhrada škody a nemajetkové újmy včetně újmy na zdraví
 • zakládání společenství vlastníků bytových jednotek
 • vymáhání pohledávek

  OBCHODNÍ PRÁVO:

 • vymáhání pohledávek
 • sepis a kontrola a posouzení smluv o převodu obchodního podílu, smluv o dílo, kupních smluv, smluv o nájmu prostoru sloužícího podnikání aj.
 • práva a závazky z mezinárodní přepravy zboží
 • společenské smlouvy a stanovy, provedení změn v obchodních korporacích (rejstříkové právo)

  PRACOVNÍ PRÁVO:

 • vymáhání pohledávek
 • sepis a konzultace pracovněprávních dokumentů
 • zastupování zaměstnanců a zaměstnavatelů před soudy

  TRESTNÍ PRÁVO:

 • obhajoba
 • zastupování poškozených a právní pomoc obětem trestných činů v trestním řízení

Za poskytnuté právní služby si účtujeme buď mimosmluvní odměnu dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), nebo smluvní odměnu dle dohody, nejčastěji tzv. hodinovou, v případě dlouhodobé spolupráce lze sjednat rovněž paušální odměnu. Advokát má rovněž nárok na náhradu hotových výdajů a nárok na náhradu za promeškaný čas.

V omezeném rozsahu poskytujeme právní služby rovněž v anglickém jazyce.

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, stanoví způsob mimosoudního řešení sporů vyplývajících ze smlouvy o poskytování právních služeb mezi klientem- spotřebitelem a advokátem, kterým je pověřena Česká advokátní komora. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách České advokátní komory www.cak.cz